YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulacak araştırmaların başka bir yerde, farklı bir dilde dahi olsa yayımlanmamış olması gerekir. Sempozyuma gönderilen yazılar, ön hakem kurulu tarafından incelendikten sonra araştırmanın konusuyla ilgili asıl hakemlere gönderilir ve hakemlerin onayı sonrasında da kongrede sunulup sunulmayacağı ve yayımlanması konusunda karar verilir. Eğer hakemlerin birisinden olumsuz görüş gelirse araştırma üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin görüşü belirleyici olur. Sempozyum katılımcısı hakemlerin belirttiği görüş ve önerileri dikkate almalıdır. Kabul edilen bildirilerde basım aşamasında editör gerektiğinde, yazıların yazımı ve dili üzerinde değişiklik yapabilir. Makalelerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk yazarına aittir.

• Bildiriler, aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır:BİÇİM:
Program: Microsoft Word
Kağıt boyutu: 210 x 297 mm

ARALIKLAR:

Üst : 3 cm
Alt : 3 cm
Sağ : 2 cm
Sol : 2 cm

BAŞLIK/ ALTLIK:

Üst : 2 cm
Alt : 2 cm

METİN:

Yazı: Times New Roman, 11 punto
Paragraf başı: 1,25 cm.
Paragraf aralığı: önce 0,6 nk
Satır aralığı: tek
Metin alıntıları: İtalik

DİPNOT:

Yazı: Times New Roman, 9 punto
Satır aralığı: tek
Asılı: 0• Bildiri, Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir. Makale için 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce Özet /Abstract yazılmalıdır.

• Bildiride konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce, uygun en fazla yedi tane Anahtar Sözcükler / Keywords verilmelidir.

• Yazar, bildirinin ilk sayfasında yer alan adının-soyadının olduğu kısma yıldızlı dipnot koyarak Akademik unvanını, çalıştığı kurumu ve e-posta adresini parantez içinde ve italik olarak belirtmelidir.

Örnek:

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (abc@deu.edu.tr).

• Bildiride konunun içeriğine uygun ana başlıklar 1. 2. 3. şeklinde, alt başlıklar
1.a. 2.a. 3.b şeklinde numaralandırılmalıdır.

• Bildirinin en sonunda yapılan araştırmanın sonuçları Sonuç bölümünde belirtilmelidir.

• Bildiriye eklenmesi istenen harita ya da resimler Word (.doc, .docx) belgesine konulduğu gibi harita ve resimlere sıra numarası verilerek bildiriden ayrı olarak da gönderilmelidir.

• Grafikler, Microsoft Office Excel (.xls) veya Word (.doc, .docx) belgesinde hazırlanmalı ve belge içerisine uygun biçimde konulmalıdır.DİPNOTLARIN VERİLMESİ

• Kaynak ilk defa verilirken yazarın adı ve soyadı tam olarak yazılmalıdır.

• Kaynak eserin adı İtalik olarak yazılmalıdır.

• Kaynak eserin yayınevi, basım yeri, yılı ve sayfa numarası verilmelidir.

• Dipnot 9 punto ile Times New Roman yazı tipinde verilmelidir.

Örnek:

24 Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük Devrim, Ak yay., İstanbul, 1973, s.41.

• Bir makale dipnot olarak gösterilirken, makale adı “tırnak içerisinde” gösterilmeli ve makalenin yer aldığı kaynak eser yine italik olarak verilmelidir.

Örnek:

25 Zeki Arıkan, “Mahmut Esat Bozkurt”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.III, S.8, İzmir, 1998, s.217.• Aynı eser ardı ardına tekrar kaynak gösterilecek uygun kısaltmalar italik olarak kullanılmalıdır:

Adı geçen eser : A.g.e.
Adı geçen makale : A.g.m.
Adı geçen tez : A.g.t.
Adı geçen yayın : A.g.y.
Adı geçen dergi : A.g.d.
Adı geçen arşiv : A.g.a.
Adı geçen bilgi notu : A.g.b.
Adı geçen kararname : A.g.k.
Adı geçen rapor : A.g.r.

Örnek:

25 Zeki Arıkan, "Mahmut Esat Bozkurt", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.III, S.8, İzmir, 1998, s.217.
26 A.g.m., s.25.

• Dipnotta yer alan kaynak tekrar gösterileceği zaman araya başka bir kaynak kullanılmışsa şöyle yazılmalıdır:

Örnek:

24 Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük Devrim, Ak yayınları, İstanbul, 1973, s.41.
25 Zeki Arıkan, “Mahmut Esat Bozkurt”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.III, S.8, İzmir, 1998, s.217.
26 A.g.m., s.25.
27 Uluğ, a.g.e., s.53.
28 A.g.e., s.58.
29 Arıkan, a.g.m., s.27.

• Dipnot gösteriminde birden fazla sayfanın gösterilmek istenmesi halinde sayfa numarası “ss.” şeklinde verilmelidir.

Örnek:

30 A.g.m., ss.21-29.

31 Naşit Hakkı Uluğ, a.g.e., ss.45-51. • Tarihi kaynaklar (İbn-i Bibi, Evliya Çelebi, Strabon) için basım yılı yazılmaz.

• .pdf formatındaki makaleler ve İnternet Kaynakları, varsa sitenin bağlı olduğu kurum, kuruluş adı, adres satırı ve parantez içinde siteye erişim tarihi verilmelidir.

Örnek:

31 Mahir Küçükvatan, “Tehcir Kararı Üzerine Amerika Kamuoyunda Ermeni Propagandası”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_ files/file/dergi%2024/05-%20Mahir.pdf, (Erişim: 01.12.2012).KAYNAKÇANIN HAZIRLANIŞI• Kaynakçaya eklenecek olan eserlerin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

I. Arşiv kaynakları
II. Resmi Yayınlar
III. Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergiler)
IV. Kitaplar
V. Makaleler
VI. İnternet Kaynakları
VII. Sözlü Tarih Görüşmeleri


• Dipnotlarda kullanılan kaynaklar, yazının sonunda alfabetik sıraya (A-Z) göre KAYNAKÇA listesinde verilir.

Örnek:

MANGO, Andrew, Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
ULUĞ, Naşit Hakkı, Üç Büyük Devrim, Ak yayınları, İstanbul, 1973.


• Dipnotta kaynak olarak gösterilen makale, alfabetik sıraya (A-Z) göre KAYNAKÇA listesinde verilirken, yer aldığı dergideki sayfa aralığıyla verilmelidir.


Örnek:
ARIKAN, Zeki, “Mahmut Esat Bozkurt”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.III, S.8, İzmir, 1998, ss.215-224.

• Arşiv kaynakları öncelikle belgenin alındığı yer, dosya numarası, varsa gömlek numarası şeklinde verilmelidir.

• Gazete ve dergiler alfabetik sıra ile belirtilmelidir.

Örnek:

III. Süreli Yayınlar
Akşam
Cumhuriyet
Hürriyet
Tarih ve Toplum

• Yazar, yukarıda belirtilen kurallara göre hazırlanmış metnin bir çıktısını postayla ve aynı zamanda e-mail yoluyla editöre göndermelidir. Yazar, elektronik adresini ve telefonunu mutlaka yazmalıdır.BAZI KISALTMALAR

Cilt : C.
Sayı : S.
Editör : Ed.
Bakınız : Bkz:
Çeviren : Çev.
Hazırlayan : Haz.
Basım Yeri Yok : b.y.y.
Basım Tarihi Yok : b.t.y.